Adviesbureau Kitsz is kantoor waar u terecht kunt voor rechtshulp en advies. Het kantoor heeft zich gespecialiseerd in arbeidszaken.

Onder de clientèle behoren zowel werkgevers als werknemers, ondernemers en particulieren.

Wij zijn laagdrempelig en wij richten ons op de wensen van de klant. Onze tarieven zijn betaalbaar en daarom concurrerend. Wij werken op uurbasis, tenzij anders overeengekomen is.

Hebt u vraag van andere dan arbeidsrechterlijke aard, informeer dan naar de mogelijkheden.

mr. Ronald J. Kitsz,

Jurist en ondernemer

Algemene voorwaarden
Sociaal recht in Nederland is deels publiekrechterlijk en deels privaatrechterlijk van aard. Kort gezegd kan het sociale zekerheidsrecht publiekrechterlijk en het arbeidsrecht privaatrechterlijk genoemd worden.

Typisch aan het arbeidsrecht in Nederland is de bescherming die de wetgever aan de werknemer geboden heeft. Bescherming die tot uitdrukking komt in het wettelijk vastleggen van minimumeisen aan arbeidsomstandigheden en –voorwaarden.

Partijen bij een arbeidsovereenkomst hebben beiden rechten en plichten. In het algemeen weten partijen bij een arbeidsrelatie dat zij zich respectievelijk als goed werkgever en goed werknemer ten opzichte van elkaar gedragen moeten. Maar het is niet altijd duidelijk wat daar precies onder verstaan moet worden. De behoefte aan precieze antwoorden kan op een willekeurig neutraal moment bestaan.

De behoefte aan rechtshulp is echter dringender wanneer de arbeidsverhouding onder druk staat.

Adviesbureau Kitsz is dan degene die bij uitstek in staat is u advies en bijstand te bieden. Soms wordt daarmee een rechtszaak voorkomen. Een andere keer aangegaan met de bedoeling om een einde te brengen aan een geding door middel van een uitspraak van de rechtbank.

Algemene voorwaarden
Overheden en organisaties stellen eisen aan de kwaliteit van arbeid en producten.

Om kwaliteit te garanderen worden eisen gesteld op het gebied van scholing. Elke organisatie die zichzelf en haar medewerkers serieus neemt investeert in haar medewerkers door middel van voorlichting, scholing en bijscholing.

Adviesbureau Kitsz biedt voorlichting en scholing op maat. In kleine groepen (10 – 20 personen) worden u en uw management of medewerkers voorgelicht over actuele wettelijke zaken en ontwikkelingen.

Scholing kan worden geboden met betrekking tot specifieke onderwerpen waarover vragen leven. Een en ander in overleg met de cliënt.

Bijvoorbeeld over ontslagrecht, de zieke medewerker, de arbeidstijdenwet, de opbouw van een personeelsdossier, zwijgrecht in de GZ, enzovoorts.

Adviesbureau Kitsz komt naar u toe, u brengt een bezoek bij haar of treft elkaar op een door u gekozen locatie.

Neem vrijblijvend contact op.

Algemene voorwaarden
Behalve in arbeidszaken kan er bij u als ondernemer of particulier behoefte bestaan aan advies of bijstand in andere zaken. Adviesbureau Kitsz kan u in veel maar niet in alle zaken bijstaan.

Wilt u een specifieke zaak aan Adviesbureau Kitsz voorleggen informeert u dan naar de mogelijkheden. Veel kennis en ervaring is aanwezig.

Op relatief onbekende rechtsgebieden verwijzen wij u graag door. U heeft er immers geen enkele baat bij lang op antwoord te moeten wachten en een rekening voor veel gemaakte uren te ontvangen omdat de zaak niet tot de specifieke deskundigheid van Adviesbureau Kitsz behoort.

In informatief opzicht kunt u voor allerlei uiteenlopende zaken bij ons terecht. Wij kunnen u echter niet vertegenwoordigen en bijstaan in strafzaken.

In rechtsgedingen ligt de bevoegdheid met namen op het gebied van de kantonrechter en bestuursrechter. Dat gaat onder meer over arbeidszaken, huurzaken, overige zaken tot een geldbedrag van € 5.000,-- en geschillen met de overheid.

U kunt ons om advies vragen. Advies kan nodig zijn in allerlei stadia van zaken en niveau’s van procedures. Soms gaat het slechts om het corrigeren van een brief. Aarzelt u dan niet, ook daarin zijn wij u graag ter wille. Het kan grote problemen voorkomen.

Algemene voorwaarden
Wie rechtshulp nodig heeft doet er verstandig aan eerst een zo volledig mogelijk dossier te verzamelen. Dat scheelt uw jurist tijd en u geld. Heeft u vragen wat daaronder verstaan wordt, bel of mail dan.

Heeft u problemen met uw arbeidsrelatie? Zorg dan voor een kopie van de arbeidsovereenkomst en een recent loonstrookje. Is er correspondentie, maak daar dan ook een kopie van.

Is het probleem niet arbeidsrechterlijk van aard, zorg dan voor een kopie van de stukken die op deze zaak van toepassing zijn. Uiteraard voor zover aanwezig.

Per telefoon, fax of e-mail zoekt u contact met ons. Dat is laagdrempelig en in veel gevallen kan advisering en bijstand plaatsvinden zonder dat een persoonlijke ontmoeting noodzakelijk is. Afhankelijk van de aard van zaak en uw voorkeur is dit uiteraard wel mogelijk. Dit kan bij u, bij ons op kantoor of op een door u gekozen locatie.

Na oriëntatie op de zaak worden vervolgafspraken gemaakt. Soms gaat het om een rechtstreeks advies aan u. Soms om een brief namens u aan derden. Geen brief gaat zonder overleg met u de deur uit. Ook tijdens de voortgang van de zaak vindt voortdurend terugkoppeling naar u plaats. U bent en blijft de opdrachtgever.

Is of wordt de zaak langdurig dan zult u tussentijdse nota’s ontvangen. In andere gevallen ontvangt na afloop van de zaak / dienstverlening een nota.

Algemene voorwaarden
Mr. R.J. (Ronald) Kitsz
Rondo 132
3363 LB Sliedrecht

Kamer van Koophandel: 243.147.76

Bankrekeningnummer: 39.93.49.278
Postgirorekening: 95.17.211

Tel: 0184 419 408
Fax: 0184 419 023
Mob: 06 109 78 191
DISCLAIMER: Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden met betrekking tot de diensten van Adviesbureau Kitsz. Hoewel bij samenstelling hiervan de grootste zorgvuldigheid in acht is genomen kan Adviesbureau Kitsz niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Er wordt dan ook geen aansprakelijkheid aanvaard voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Adviesbureau Kitsz is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met (enige pagina van) de website van Adviesbureau Kitsz.